Březen 2010

FILATELOP (3) - Skenování a úpravy obrázků

7. března 2010 v 19:58 | Ing. Oldřich Oplatek |  Filatelie
Tato kapitola obsahuje příklady skenování, úprav a vkládání obrázků do sbírky v programu FILATELOP.
Uživatel má vždy možnost provádění úprav obrázků svým oblíbeným grafickým editorem.
V následujících příkladech budeme používat pouze funkce zabudovaného grafického editoru FILATELOP.
Pro informaci uvádím, že všechny ukázky jsou ze skeneru Canon - CanoScan 5600F.

Uvedeme dva příklady:

Příklad 1 - Vložení líce a rubu pohlednice;
Příklad 2 - Vložení, oříznutí a úpravy známek ze skenu většího počtu známek.

Příklad 1 - Vložení líce a rubu pohlednice

Do sbírky vložíme pohlednici s obrázkem císaře Františka Josefa z r. 1908:
Nejprve vložíme do katalogu, tj. seznamu sbírky, nový záznam s následujícími údaji:
Stát = Öst
Druh = Ansichtskarte
Katalog (číslo) = 1
Datum vydání = 1908
Téma = K 60ti letému panování našeho císaře
Pro skenování obrázku, grafické úpravy a vložení do záznamu nyní stiskněte tlačítko s modrou tužkou.

Následně se zobrazí okno Otevřít soubor pro grafický vstup.
Vpravo se zobrazí obrázek, který můžete ihned editovat stiskem tlačítek:

- Standardní editor pro použití externího grafického editoru, který se definuje v záložce nastavení Hlavního okna programu.

- Editor FILATELOP pro úpravy zabudovaným grafickým editorem v programu FILATELOP.

Pro Skenování stiskněte tlačítko Skenovat. Po zvolení skeneru ze seznamu skenerů stiskněte OK. Program zavolá TWAIN ovladač skeneru a následně se zobrazí např. následující okno ovladače, pokud stisknete tlačítko Náhled:


Po stisku Skenovat a naskenování se provede návrat do programu FILATELOP a v okně Otevřít soubor se zobrazí naskenovaný obrázek, v tomto případě v rozlišení 600 dpi, i když pro pohlednicové formáty běžně stačí rozlišení 150, 200, 300 nebo 400 dpi - záleží na nárocích uživatele.
Po návratu ze skeneru se naskenovaný obrázek uloží do dočasného souboru na disku. Tento obrázek lze kdykoliv znovu otevřít v grafickém editoru z položky menu Předchozí sken po stisku pravého tlačítka myši nad právě zobrazeným obrázkem.

Okno Otevřít soubor po dokončení skenování:
Obrázek nyní potřebujeme otočit a oříznout, takže stiskneme tlačítko Editor FILATELOP.
Zobrazí se následující okno grafického editoru:

Nejprve obrázek otočíme tak, aby strany ležely správně svisle a vodorovně. Stiskneme tlačítko Otočení. Zobrazí se následující okno Otáčení:

Úhel otočení se určí graficky podle čáry proložené podle hrany obrázku.
Čára pro určení úhlu se definuje tak, že levým tlačítkem myši definujete levý krajní bod a pravým tlačítkem pravý krajní bod. Abyste se nemuseli myší přesně "strefovat", máte nahoře vlevo a vpravo červené šipky nahoru a dolů, které jemně posunují příslušné okraje čáry (přesněji: koncové body úsečky".
V políčku Úhel (nahoře uprostřed) se zobrazí úhel ve stupních (v našem případě -2.82 stupně), který lze upravit i z klávesnice, ale je to asi zbytečné. Potom už stiskněte tlačítko Otočit a po otočení se zobrazí upravený obrázek v okně grafického editoru.
Otočený obrázek v okně grafického editoru:

Správně natočený obrázek otočíme svisle stiskem tlačítka 90° v řadě tlačítek nahoře.

Zbývá obrázek oříznout. Držením levého tlačítka myši obrázek obtáhněte.
Program má pro známky funkci Přídavek 1mm z každé strany orámování. Velikost přídavku je závislá na rozlišení obrázku (v našem případě 600 dpi). Tlačítko +mm zobrazí velikost přídavku v bodech pro 1 mm daného rozlišení. Pokud např zde u pohlednice nepotřebujeme přesně 1 mm, můžeme počet bodů přídavku libovolně změnit (vlevo vedle tlačítka +mm). Změnou hodnoty se orámování okamžitě změní, ale pokud zůstává hodnota nezměněna, stiskněte tlačítko Přídavek.
Pro 600 dpi činí hodnota přídavku 23 bodů pro 1mm. To je vhodné u známek, u větších obrázků je lépe tuto hodnotu zvětšit - v našem případě je to 31 bodů, takže se zobrazí následující orámování:
A nakonec stačí stisknout tlačítko Oříznout a obrázek je připraven ke vložení do záznamu:
Protože se jedná o velice krásnou pohlednici, ukážeme si ji v menším zmenšení:

Detail obrázku v měřítku 1:1 při rozlišení 600 dpi vypadá takto:

Pro uložení obrázku na disk slouží následující tläčítka:

Uložit - uložení opraveného obrázku, který byl otevřen ze souboru (pro skenování nemá smysl, protože jméno souboru ještě nebylo zadáno;

Uložit jako - uložení obrázku v editoru do libovolného adresáře pod zadaným jménem;

Výše uvedená tlačítka sice uloží obrázek na disk, ale nepřiřadí jej aktuálnímu záznamu sbírky.

Pro sbírku je třeba upravený obrázek vložit do záznamu, tj. do horního nebo dolního obrázku Hlavního okna.

Pokud neznáme rozlišení obrázku - např po přečtení ze schránky, nelze určit rozměry obrázku. Pro tento případ je určeno následující tlačítko:

Dle základních údajů v aktuálním záznamu automaticky pojmenuje a uloží malý a velký horní obrázek. Jméno obrázku se vytvoří ze Státu, Druhu, Katalogového čísla a údajů pře a za katalogovým číslem. Rozměry obrázku se neukládají, jelikož je bez znalosti rozlišení nelze určit.

Pro obrázky se známým rozlišením má největší význam tlačítko Ulož automat. (= automaticky).

Tlačítko Ulož automat. zobrazí následující okno:

Okno Uložit automaticky uloží obrázek a vypočte jeho rozměry na základě zadaného rozlišení.
Pro větší názornost je v okně umístěn obdélník se zelenou horní polovinou, která informuje o tom, že jste zvolili uložení do horního obrázku náhledu, což je nejčastější případ. Při nastavení ukládání do dolního obrázku se zobrazí obdélník s červenou dolní polovinou.


Rozlišení dpi při skenování je nejdůležitější údaj pro správné uložení obrázku!!!

Aktuální záznam udává informace o nastaveném záznamu a údajích, ze kterých se vytvoří Základ názvu souboru s obrázkem. Základ názvu souboru neobsahuje příponu určující formát uložení obrázku.

Program uloží Originál obrázku s názvem Základ obrázku a připojí za pomlčkou zadané rozlišení.

Velký horní nebo dolní obrázek může být buď zmenšený na polovinu (poloviční obrázek) nebo může mít tzv velikost pro displej - standardně maximální šířku 990 bodů.

Přepínače umožňují zvolit uložení do horního nebo dolního obrázku, a to buď polovičního nebo pro displej.

Maximální rozměry malého obrázku a obrázku pro displej lze změnit v odpovídajících polích.

Z rozlišení se vypočtou rozměry obrysu obrázku, které se uloží do záznamu, pokud je zaškrtnut příznak pro uložení rozměrů obrysu.

Protože při úpravách souborů dochází ke zmenšování obrázků, lze definovat i algoritmus interpolace při zvětšování resp. zmenšování. Při zmenšování někdy dochází u souvislých jednobarevných ploch ke vzniku rastru. Potom můžete popužít jiný algoritmus interpolace, který může vést k lepším výsledkům. U členitých barevných ploch nebývá tento jev patrný.

Soubory se ukládají do adresáře s názvem sbírky s připojeným slovem Stamps, tedy pro sbírku Pohledy to bude adresář PohledyStamps. Originály obrázků se ukládají do podadresáře Orig, tedy PohledyStamps\Orig .

Po stisku tlačítka O.K. se provedou veškeré operace a můžete se vrátit zpět do katalogu a ověřit si správné zobrazení horního, resp. dolního obrázku.

K originálům a odvozeným formátům obrázků se dostanete na Pomocném panelu v záložce Info po stisku tlačítka Další obrázky.

Po stisku Další obrázky se zobrazí okno pro údržbu dalších obrázků (originálu, polovičního, pro displej apod.), případně pro jejich další grafické úpravy či přidání dalších obrázků souvisejících se záznamem. Poloviční obrázek je označen jako HalfScan, obrázek pro displej jako DisplScan, originál jako OriginalScan včetně údaje o rozlišení:

VLOŽENÍ RUBU POHLEDNICE

Postup vložení rubu pohlednice do dolního obrázku záznamu je analogický k předchozímu postupu s tím rozdílem, že při automatickém ukládání zvolíte přepínač pro uložení do dolního obrázku a tím se k Základu názvu připojí slovo Revers.

Pro informaci si nyní ukážeme, jak vypadá rub pohlednice, kterou jsme vložili do naší sbírky:
Záložka Katalog záznamu s náhledem pohlednice, detailu pohlednice a rubem vypadá takto:
Nakonec něco navíc.
Dejme tomu, že chcete změřit šířku oválu s číslicí 60 pod portrétem císaře.
V první řadě se musíme vrátit k originálu obrázku v rozlišení 600 dpi.
Postup:
- V pomocném panelu zvolte záložku Info;
- Stiskněte tlačítko Další obrázky;
- V seznamu obrázků vyznačte OriginalScan 600 dpi;
- Stiskněte tlačítko s tužkou pro přechod do grafického editoru
- V grafickém editoru se znovu zobrazí originál našeho obrázku;
- Nahoře vpravo stiskněte tlačítko Etalony;
- Zobrazí se nový náhled obrázku s ovládacím panelem vpravo;
- V poli Etalony vyberte vodorovné pravítko s rozlišením 600 dpi, které má název "etalonruleH-600.bmp"

- Nastavte rozlišení etalonu i podkladu na 600 dpi;

- Přibližně v nejširším místě oválu vlevo stiskněte levé tlačítko myši;

- Na pozici kurzoru se zobrazí vodorovné pravítko;

- Červenými šipkami nastavte pravítko do požadované pozice nejširšího místa oválu;

- Nyní můžete na pravítku odečíst šířku oválu 24 mm, jak ukazuje následující obrázek.
Příklad 2 - Vložení, oříznutí a úpravy známek ze skenu většího počtu známek.

V předcházejícím příkladu nebylo třeba provádět žádné úpravy obrázku, např. změnu kontrastu, jasu, zesvětlení apod., a to především díky kvalitě skeneru i předlohy. U běžných známek se však takovým operacím nevyhneme.

Pro skenování známek není vhodné používat zásobníkové karty či listy s průhednými fóliovými pásky, které jsou vidět a navíc se lesknou. Výhodnější je naskládat známky na sklo skeneru a přikrýt je černou folií nebo papírem. Lepší je nelesklá folie, protože struktura vláken černého papíru bývá viditelná.

Zpracování obrázků z většího počtu naskenovaných známek si ukážeme na příkladu vložení německých známek 166-170 z období tzv. Výmarské republiky z roku 1921. Kompletní řadu tvoří vice známek s čísly 158-176.
Nejprve do sbírky vložíme známky s následujícími údaji (DR=Deutsches Reich, Wz= Wasserzeichen, průsvitka:
DR 166 Freimarken: Schmied; Wz. 1 Rauten 80 Pf
DR 167 Freimarken: Bergarbeiter (nach rechts); Wz. 1 Rauten100 Pf
DR 168 Freimarken: Bergarbeiter (nach rechts); Wz. 1 Rauten 120 Pf
DR 169 Freimarken: Schnitter; Wz. 1 Rauten 150 Pf
DR 170 Freimarken: Schnitter; Wz. 1 Rauten 160 Pf

Do skeneru vložíme uvedené známky v libovolném pořadí a po naskenování a přechodu do grafického editoru dostaneme následující obrázek:
Jak již bylo popsáno dříve, tento obrázek lze kdykoliv vyvolat z menu příkazem Předchozí sken po stisku pravého tlačítka myši nad obrázkem. To se hodí při různých úpravách, které nechcete použít, takže můžete původní obrázek kdykoliv obnovit.
Pro dočasné uložení a obnovení libovolného obrázku jsou k dispozici ještě další funkce:
Tlačítko M+ uloží obrázek na disk
Tlačítko MR obnoví zobrazí obrázek uložený dříve tlačítkem M-.
V menu po stisku pravého tlačítka myši nad obrázkem je možností pro uložení a obnovení obrázku ještě více a to příkazy M+ a MR se stejnou funkcí jako tlačítka M+ a MR a navíc jsou k dispozici další analogické příkazy M1+, M1R, M2+, M2R, a M3+ , M3R.

Začneme úpravami první známky vlevo č. 170 (160 Pf). Tlačítkem Storno se vrátíme do hlavního okna programu. V seznamu vyznačíme levým tlačítkem myši tuto známku a potom stiskneme tlačítko s modrou tužkou.
Po stisku Editor FILATELOP se otevře znovu naskenovaný obrázek a v něm orámujeme známku 160 Pf a stiskneme tlačítko Oříznout.
Po stisku tlačítka oříznout dostaneme:
Tlačítkem Otočení známku otočíme do správné polohy:
A po otočení dostaneme:

Nyní známku po vnějších okrajích orámujeme:
Protože v černém okolí známky mohou být skvrny od prachu, můžeme ještě provést následující kroky:
- pravé tlačítko myši a z menu příkaz Guma černá (nastaví černou barvu gumy);
- pravé tlačítko myši a z menu příkaz Gumovat vně (začerní oblast vně rámečku).

Dále přidáme z každé strany 1 mm přídavek.
Po stisku tlačítka +mm zvolíme velikost přídavku (v našem případě pro 1200 dpi to je 47 bodů)
Pokud se původně nastavená hodnota přídavku liší, provede se přídavek orámování ihned po změně, jinak stiskněte tlačítko Přídavek.

Po zadání přídavku a stisku tlačítka Oříznout dostaneme konečný obrázek s přidavkem 1 mm ze všech stran:
Známku můžeme takto uložit nebo ještě provést další úpravy tlačítkem Kontrast, jas..., zejména:
- zaostření;
- zesvětlení světlých oblastí.
V kombinaci s tlačítkem Odstín můžeme vzhled takto oskenované známky podstatně změnit, např. s následujícím výsledkem:

Poznámka: Funkce tlačítka Odstín je trochu komplikovaná a bude jí věnován zvláštní popis. Pouze touto funkcí lze dosáhnout výše zobrazeného výsledku, který vybělí světlá místa bez porušení barevnosti a sytosti barev obrázku.

Ještě si ukážeme možné úpravy známky č. 166 (80 Pf)
Známka po oříznutí a otočení vypadá takto:

Na známce nahoře je vidět část nálepky (falce). Nálepku můžeme buď před skenováním odstranit nebo ji odstraníme graficky. Pro odstranění nálepky použijeme tlačítko Zoubk. (= zoubkování).
Funkce tohoto tlačítka slouží pro zjištění zoubkování známky. Je to poměrně komplikovaný nástroj, ale našemu účelu poslouží dobře. Naše známka má dle katalogu zoubkování K 14:14 1/4, tj. HZ 14:14 1/4. Horní a spodní strana tedy mají zoubkování 14.
Nastavíme tedy rozlišení 1200 dpi a vodorovné zoubkování 14 v panelu, který se zobrazí po stisku tlačítka Zoubk.

Zoubkování se zobrazí ve tvaru řady červených kroužků. Levým tlačítkem myši nad obrázkem zobrazte zoubkování přibližně v řádku perforace a posuňte jemně červenými šipkami. Můžete změnit i průměr kroužků, případně doladit vzdálenost kroužků údajem Korekce tak, aby kroužky zapadly do zoubkování, asi takto:
Tímto postupem se odstraní viditelné zbytky nálepky. Potom stiskněte tlačítko Návrat černá perforace. Pokud byste stiskli jen Návrat, zobrazení perforace by se do upravovaného obrázku nepřeneslo. Po mírném zaostření a zesvětlení světlých míst na obrázku dostaneme následující výsledek, ve kterém již nejsou viditelné zbytky nálepky:


Následující (přpravuje se)

FILATELOP (2) - Pomocný panel

5. března 2010 v 0:22 | Ing. Oldřich Oplatek |  Filatelie

POMOCNÝ PANEL

Pomocný panel programu FILATELOP je v pravém dolním rohu hlavní obrazovky.


Pomocný panel má následující záložky:

- Obrázky (definice horního a dolního obrázku);
- Info (datum změny záznamu, hlavní klíč, pomocné klíče, zadání Specializace, Další obrázky, Odkazy);
- Prezentace (start Prezentace a definice prezentace);
- Internet (odkazy na internetové stránky);
- angl./něm. (překlad do angličtiny a němčiny, český popis).

Pokud záložky Info, Prezentace a Internet obsahují neprázdné položky, zobrazuje se před jejich názvem černá tečka:
ZÁLOŽKA OBRÁZKY

Na následujících obrázcích jsou horní a dolní obrázek a jim odpovídající údaje v záložce Obrázky.
Dolní obrázek je výřezem horního obrázku. Originál byl naskenován v rozlišení 800 dpi, takže program mohl určit i rozměry výřezu (obrys), pokud nebylo změněno rozlišení tj. výřez nebyl zvětšen nebo zmenšen.
Vedle jmen obrázků jsou uvedeny rozměry v bodech.

Význam tlačítek:

změna nebo vložení obrázku ze souboru na disku


vložení obrázku z dodaného katalogu


úprava obrázku v grafickém editoru


dopočítání chybějícího rozměru v mm


zkopírování rozměrů obrysu do dolního nebo horního obrázkusmazání obrázku


ZÁLOŽKA INFO


Záložka Info obsahuje následující informace:
- Datum poslední změny cenových údajů;
- Datum poslední změny počtu kusů (mám, chci, prodám);
- Datum poslední změny celého záznamu (datum použití tlačítka Ulož);
- Hlavní klíč (unikátní číslo přidělené záznamu);
- Pomocné klíče, do kterých lze uložit libovolné texty pro následné výběry záznamů se stejným klíčem - pomocné klíče jsou čtyři o jsou označeny písmeny A, B, C a D;
- Tlačítko Specializace (pro informace o deskových vadách apod.);
- Tlačítko Další obrázky (pro připojení dalších obrázků se vztahem k danému záznamu);
- Tlačítko Odkazy (pro odkazy na obrázky, které jsou společné pro více záznamů).

Popisy funkce tlačítek Specializace, Další obrázky a Odkazy budou uvedeny v samostatných kapitolách.

ZÁLOŽKA PREZENTACE


Záložka Prezentace slouží pro vytvoření prezentační obrazovky se skrolujícím obsahem.
Prezentace je doplňkem pro účast na výstavách nebo burzách, kde velké detaily známek zaujmou řadu návštěvníků. Prezentaci doplňuje zvukový doprovod z nahrávek ve formátu WAV a MP3 uložených přímo v adresáři programu Flatelop. Tyto nahrávky není třeba nijak zadávat, lze je vkládat nebo mazat přímo v adresáři programu. V čase prezentace se spuštěné nahrávky postupně střídají.

Pro prezentaci byl vytvořen jednoduchý příkazový jazyk, jehož přímé používání je nepohodlné a nepraktické a nakonec ho ručně nevkládá ani sám autor, proto k němu není žádný podrobný popis.
Pro praktické použití slouží na panelu poslední tlačítko vpravo Vytvořit z popisu. Toto tlačítko vytvoří a vypíše posloupnost příkazů, které zobrazí v prezentaci nejprve menší náhled z horního obrázku, pod kterým se vypíše katalogové číslo a téma, případně i popis, pokud je uveden v textovém okně Popis hlavní obrazovky. Potom se zobrazí velký náhled horního obrázku přes celou obrazovku, pokud to poměr stran obrázku dovolí.

Význam tlačítek:

Start! - spustí prezentaci;

Neměnit - vloží na první řádek příkaz <NOOP, který nedovolí pro dříve upravenou prezentaci stisknout tlačítko Vytvořit z popisu, aby nedošlo omylem ke zrušení dřívějších úprav prezentace, řádky v editoru Prezentace lze měnit libovolně kdykoliv;

Vložit obrázek - vloží na konec prezentace libovolný obrázek vybraný z disku;

Vl. dolní (vložit dolní) - vloží na konec prezentace dolní obrázek včetně popisu, který můžete zadat v zobrazeném okně;

Vytvořit z popisu - vytvoří prezentaci kombinací zobrazení horního malého obrázku a velkého obrázku; pod menším náhledem je vypsáno katalogové číslo a téma (námět), případně i popis, pokud je uveden v textovém okně Popis Hlavní obrazovky.

Náhled prezentace bez skrolování si můžete prohlédnout volbou záložky Prezentace v Hlavním okně nahoře asi uprostřed.

Výsledný sled příkazů prezentace může vypadat např. takto:


<GENERATORBEGIN
<M,1,1
<CENTER
<A,112
<ITOP,dr0397-disp.jpg,290,342
<F,Verdana,16,1,0,00FFFF
<M,100,100
DR 397 Freimarken: Köpfe berühmter Deutscher - Albrecht Dürer
<LEFT
<M,120,120
<CENTER
<V,170
 
<M,1,1
<ITOP,dr0397-disp.jpg,993,1172
<GENERATOREND
<M,5,5
<CENTER
<ITOP,dr0397det-disp.jpg,418,342
<V,-10
<TEXTPOD
Detail známky s portrétem Albrechta Dürera
 
<TEXTPODEND
 

Několik poznámek k příkazovému jazyku prezentace:

- příkazy jsou jednořádkové se značkou "menší než", tj. < v první pozici a neukončují se žádným znakem;
- prázdný řádek se vždy v prezentaci vypisuje
- automaticky vygenerovaný text je obklopený značkami <GENERATORBEGIN a <GENERATOREND
- okraje v bodech zleva a zprava definuje <M,bodyzleva,body zprava - např. <M,5,5
- Absolutní začátek prezentace shora definuje příkaz <A,bodyshora - např. <A,112
- výstup zleva definuje příkaz <LEFT
- centrovaný výstup definuje příkaz <CENTER
- relativní svislé odsazení vůči poslednímu výstupu (mezeru) definuje příkaz <V, body - např. <V,170 - odsazení může být i záporné
-zadání textu pod obrázkem se zapisuje mezi příkazy <TEXTPOD a <TEXTPODEND
-zobrazení obrázku shora a velikost <ITOP,jméno,šířka,výška - (výška může být vynechána)
-písmo se definuje příkazem <F,jméno,výška,bold,italic,barva
kde: výška je v bodech, bold= 0 nebo 1, italic= 0 nebo 1, barva šestnáctkově BGR (bez blue-green-red bez #)
např. <F,Arial,20,1,0,0000FF - písmo Arial, výška=20 bodů, tučně,rovně, červeně,
tj. blue=00, green=00, red=FF;

Znovu upozorňuji, že tyto příkazy není třeba znát, pro běžnou prezentaci stačí sled příkazů vytvořený tlačítkem Vytvořit z popisu.

Automatická prezentace se skrolováním spuštěná tlačítkem Start! se může kdykoliv přerušit stiskem klávesy Escape (Esc) nebo volbou záložky Katalog v hlavním okně.

Protože obraz Prezentace skroluje, nelze zde uvést ukázku, tak uvádíme alespoň náhledy fází okna prezentace:

ZÁLOŽKA INTERNET

Záložka Internet umožňuje ukládání internetových odkazů (URL) k danému záznamu.
Každý řádek obsahuje název odkazu, datum vytvoření a internetovou adresu. Jednotlivé položky na řádku jsou odděleny svislou čarou.
Seznam odkazů se upravuje tlačítky:
- Odstranit - odstraní nastavený odkaz;
- Vložit - vloží nový odkaz s ručním vyplněním všech údajů;
- Vložit ze schránky - text ve schránce vloží jako internetovou adresu (kontrola správnosti
odkazu se neprovádí)
- Na Internet - spustí internetový prohlížeč s adresou uvedenou v záznamu (stejný účinek má i dvojklik myší na řádku seznamu odkazů);
- Opravit - zobrazí formulář pro opravu údajů nastaveného odkazu.

Po stisku tlačítek Vložit, Vložit ze schránky a Opravit se zobrazí následující formulář pro úpravy údajů odkazu:

Před stiskem tlačítka Vložit ze schránky vložte v prohlížeči do schránky zobrazenou adresu odkazu. Adresa odkazu se vloží do názvu adresy i do Internetové adresy. Před potvrzením O.K. můžete oba údaje opravit nebo doplnit.
Odkaz se vloží na konec seznamu odkazů. Žádné třídění odkazů se neprovádí.

Souhrn všech odkazů v celé sbírce si můžete zobrazit v záložce Sbírky stiskem tlačítka Aktualizovat odkazy ze sbírky.

ZÁLOŽKA angl./něm.

Záložka angl./něm. uchovává překlad do angličtiny a němčiny, příp. do libovolných jazyků.
Angličtina i němčina mají pole Téma a pod ním Popis.
Vedle polí Téma v obou jazycích je vždy tlačítko "m". Toto tlačítko převede text v poli Téma na malá písmena - to je výhodné při kopírování textů z Internetu, kde bývají často texty zapsány pouze velkými písmeny.

Poslední pole Popis je uvedeno ještě navíc pro češtinu. Je to prakticky redundandtní informace. Zde si můžete uchovávat libovolné poznámky. Autor tento program využívá pro výstup nabídky na Internet a toto pole je výhradně použito pro výstup popisu známek na Internet s modifikovaným obsahem určeným uživatelům z Internetu. Šikmá šipka nad popisem pro češtinu kopíruje text z pole Popis v hlavním okně.