FILATELOP (3) - Skenování a úpravy obrázků

7. března 2010 v 19:58 | Ing. Oldřich Oplatek |  Filatelie
Tato kapitola obsahuje příklady skenování, úprav a vkládání obrázků do sbírky v programu FILATELOP.
Uživatel má vždy možnost provádění úprav obrázků svým oblíbeným grafickým editorem.
V následujících příkladech budeme používat pouze funkce zabudovaného grafického editoru FILATELOP.
Pro informaci uvádím, že všechny ukázky jsou ze skeneru Canon - CanoScan 5600F.

Uvedeme dva příklady:

Příklad 1 - Vložení líce a rubu pohlednice;
Příklad 2 - Vložení, oříznutí a úpravy známek ze skenu většího počtu známek.

Příklad 1 - Vložení líce a rubu pohlednice

Do sbírky vložíme pohlednici s obrázkem císaře Františka Josefa z r. 1908:
Nejprve vložíme do katalogu, tj. seznamu sbírky, nový záznam s následujícími údaji:
Stát = Öst
Druh = Ansichtskarte
Katalog (číslo) = 1
Datum vydání = 1908
Téma = K 60ti letému panování našeho císaře
Pro skenování obrázku, grafické úpravy a vložení do záznamu nyní stiskněte tlačítko s modrou tužkou.

Následně se zobrazí okno Otevřít soubor pro grafický vstup.
Vpravo se zobrazí obrázek, který můžete ihned editovat stiskem tlačítek:

- Standardní editor pro použití externího grafického editoru, který se definuje v záložce nastavení Hlavního okna programu.

- Editor FILATELOP pro úpravy zabudovaným grafickým editorem v programu FILATELOP.

Pro Skenování stiskněte tlačítko Skenovat. Po zvolení skeneru ze seznamu skenerů stiskněte OK. Program zavolá TWAIN ovladač skeneru a následně se zobrazí např. následující okno ovladače, pokud stisknete tlačítko Náhled:


Po stisku Skenovat a naskenování se provede návrat do programu FILATELOP a v okně Otevřít soubor se zobrazí naskenovaný obrázek, v tomto případě v rozlišení 600 dpi, i když pro pohlednicové formáty běžně stačí rozlišení 150, 200, 300 nebo 400 dpi - záleží na nárocích uživatele.
Po návratu ze skeneru se naskenovaný obrázek uloží do dočasného souboru na disku. Tento obrázek lze kdykoliv znovu otevřít v grafickém editoru z položky menu Předchozí sken po stisku pravého tlačítka myši nad právě zobrazeným obrázkem.

Okno Otevřít soubor po dokončení skenování:
Obrázek nyní potřebujeme otočit a oříznout, takže stiskneme tlačítko Editor FILATELOP.
Zobrazí se následující okno grafického editoru:

Nejprve obrázek otočíme tak, aby strany ležely správně svisle a vodorovně. Stiskneme tlačítko Otočení. Zobrazí se následující okno Otáčení:

Úhel otočení se určí graficky podle čáry proložené podle hrany obrázku.
Čára pro určení úhlu se definuje tak, že levým tlačítkem myši definujete levý krajní bod a pravým tlačítkem pravý krajní bod. Abyste se nemuseli myší přesně "strefovat", máte nahoře vlevo a vpravo červené šipky nahoru a dolů, které jemně posunují příslušné okraje čáry (přesněji: koncové body úsečky".
V políčku Úhel (nahoře uprostřed) se zobrazí úhel ve stupních (v našem případě -2.82 stupně), který lze upravit i z klávesnice, ale je to asi zbytečné. Potom už stiskněte tlačítko Otočit a po otočení se zobrazí upravený obrázek v okně grafického editoru.
Otočený obrázek v okně grafického editoru:

Správně natočený obrázek otočíme svisle stiskem tlačítka 90° v řadě tlačítek nahoře.

Zbývá obrázek oříznout. Držením levého tlačítka myši obrázek obtáhněte.
Program má pro známky funkci Přídavek 1mm z každé strany orámování. Velikost přídavku je závislá na rozlišení obrázku (v našem případě 600 dpi). Tlačítko +mm zobrazí velikost přídavku v bodech pro 1 mm daného rozlišení. Pokud např zde u pohlednice nepotřebujeme přesně 1 mm, můžeme počet bodů přídavku libovolně změnit (vlevo vedle tlačítka +mm). Změnou hodnoty se orámování okamžitě změní, ale pokud zůstává hodnota nezměněna, stiskněte tlačítko Přídavek.
Pro 600 dpi činí hodnota přídavku 23 bodů pro 1mm. To je vhodné u známek, u větších obrázků je lépe tuto hodnotu zvětšit - v našem případě je to 31 bodů, takže se zobrazí následující orámování:
A nakonec stačí stisknout tlačítko Oříznout a obrázek je připraven ke vložení do záznamu:
Protože se jedná o velice krásnou pohlednici, ukážeme si ji v menším zmenšení:

Detail obrázku v měřítku 1:1 při rozlišení 600 dpi vypadá takto:

Pro uložení obrázku na disk slouží následující tläčítka:

Uložit - uložení opraveného obrázku, který byl otevřen ze souboru (pro skenování nemá smysl, protože jméno souboru ještě nebylo zadáno;

Uložit jako - uložení obrázku v editoru do libovolného adresáře pod zadaným jménem;

Výše uvedená tlačítka sice uloží obrázek na disk, ale nepřiřadí jej aktuálnímu záznamu sbírky.

Pro sbírku je třeba upravený obrázek vložit do záznamu, tj. do horního nebo dolního obrázku Hlavního okna.

Pokud neznáme rozlišení obrázku - např po přečtení ze schránky, nelze určit rozměry obrázku. Pro tento případ je určeno následující tlačítko:

Dle základních údajů v aktuálním záznamu automaticky pojmenuje a uloží malý a velký horní obrázek. Jméno obrázku se vytvoří ze Státu, Druhu, Katalogového čísla a údajů pře a za katalogovým číslem. Rozměry obrázku se neukládají, jelikož je bez znalosti rozlišení nelze určit.

Pro obrázky se známým rozlišením má největší význam tlačítko Ulož automat. (= automaticky).

Tlačítko Ulož automat. zobrazí následující okno:

Okno Uložit automaticky uloží obrázek a vypočte jeho rozměry na základě zadaného rozlišení.
Pro větší názornost je v okně umístěn obdélník se zelenou horní polovinou, která informuje o tom, že jste zvolili uložení do horního obrázku náhledu, což je nejčastější případ. Při nastavení ukládání do dolního obrázku se zobrazí obdélník s červenou dolní polovinou.


Rozlišení dpi při skenování je nejdůležitější údaj pro správné uložení obrázku!!!

Aktuální záznam udává informace o nastaveném záznamu a údajích, ze kterých se vytvoří Základ názvu souboru s obrázkem. Základ názvu souboru neobsahuje příponu určující formát uložení obrázku.

Program uloží Originál obrázku s názvem Základ obrázku a připojí za pomlčkou zadané rozlišení.

Velký horní nebo dolní obrázek může být buď zmenšený na polovinu (poloviční obrázek) nebo může mít tzv velikost pro displej - standardně maximální šířku 990 bodů.

Přepínače umožňují zvolit uložení do horního nebo dolního obrázku, a to buď polovičního nebo pro displej.

Maximální rozměry malého obrázku a obrázku pro displej lze změnit v odpovídajících polích.

Z rozlišení se vypočtou rozměry obrysu obrázku, které se uloží do záznamu, pokud je zaškrtnut příznak pro uložení rozměrů obrysu.

Protože při úpravách souborů dochází ke zmenšování obrázků, lze definovat i algoritmus interpolace při zvětšování resp. zmenšování. Při zmenšování někdy dochází u souvislých jednobarevných ploch ke vzniku rastru. Potom můžete popužít jiný algoritmus interpolace, který může vést k lepším výsledkům. U členitých barevných ploch nebývá tento jev patrný.

Soubory se ukládají do adresáře s názvem sbírky s připojeným slovem Stamps, tedy pro sbírku Pohledy to bude adresář PohledyStamps. Originály obrázků se ukládají do podadresáře Orig, tedy PohledyStamps\Orig .

Po stisku tlačítka O.K. se provedou veškeré operace a můžete se vrátit zpět do katalogu a ověřit si správné zobrazení horního, resp. dolního obrázku.

K originálům a odvozeným formátům obrázků se dostanete na Pomocném panelu v záložce Info po stisku tlačítka Další obrázky.

Po stisku Další obrázky se zobrazí okno pro údržbu dalších obrázků (originálu, polovičního, pro displej apod.), případně pro jejich další grafické úpravy či přidání dalších obrázků souvisejících se záznamem. Poloviční obrázek je označen jako HalfScan, obrázek pro displej jako DisplScan, originál jako OriginalScan včetně údaje o rozlišení:

VLOŽENÍ RUBU POHLEDNICE

Postup vložení rubu pohlednice do dolního obrázku záznamu je analogický k předchozímu postupu s tím rozdílem, že při automatickém ukládání zvolíte přepínač pro uložení do dolního obrázku a tím se k Základu názvu připojí slovo Revers.

Pro informaci si nyní ukážeme, jak vypadá rub pohlednice, kterou jsme vložili do naší sbírky:
Záložka Katalog záznamu s náhledem pohlednice, detailu pohlednice a rubem vypadá takto:
Nakonec něco navíc.
Dejme tomu, že chcete změřit šířku oválu s číslicí 60 pod portrétem císaře.
V první řadě se musíme vrátit k originálu obrázku v rozlišení 600 dpi.
Postup:
- V pomocném panelu zvolte záložku Info;
- Stiskněte tlačítko Další obrázky;
- V seznamu obrázků vyznačte OriginalScan 600 dpi;
- Stiskněte tlačítko s tužkou pro přechod do grafického editoru
- V grafickém editoru se znovu zobrazí originál našeho obrázku;
- Nahoře vpravo stiskněte tlačítko Etalony;
- Zobrazí se nový náhled obrázku s ovládacím panelem vpravo;
- V poli Etalony vyberte vodorovné pravítko s rozlišením 600 dpi, které má název "etalonruleH-600.bmp"

- Nastavte rozlišení etalonu i podkladu na 600 dpi;

- Přibližně v nejširším místě oválu vlevo stiskněte levé tlačítko myši;

- Na pozici kurzoru se zobrazí vodorovné pravítko;

- Červenými šipkami nastavte pravítko do požadované pozice nejširšího místa oválu;

- Nyní můžete na pravítku odečíst šířku oválu 24 mm, jak ukazuje následující obrázek.
Příklad 2 - Vložení, oříznutí a úpravy známek ze skenu většího počtu známek.

V předcházejícím příkladu nebylo třeba provádět žádné úpravy obrázku, např. změnu kontrastu, jasu, zesvětlení apod., a to především díky kvalitě skeneru i předlohy. U běžných známek se však takovým operacím nevyhneme.

Pro skenování známek není vhodné používat zásobníkové karty či listy s průhednými fóliovými pásky, které jsou vidět a navíc se lesknou. Výhodnější je naskládat známky na sklo skeneru a přikrýt je černou folií nebo papírem. Lepší je nelesklá folie, protože struktura vláken černého papíru bývá viditelná.

Zpracování obrázků z většího počtu naskenovaných známek si ukážeme na příkladu vložení německých známek 166-170 z období tzv. Výmarské republiky z roku 1921. Kompletní řadu tvoří vice známek s čísly 158-176.
Nejprve do sbírky vložíme známky s následujícími údaji (DR=Deutsches Reich, Wz= Wasserzeichen, průsvitka:
DR 166 Freimarken: Schmied; Wz. 1 Rauten 80 Pf
DR 167 Freimarken: Bergarbeiter (nach rechts); Wz. 1 Rauten100 Pf
DR 168 Freimarken: Bergarbeiter (nach rechts); Wz. 1 Rauten 120 Pf
DR 169 Freimarken: Schnitter; Wz. 1 Rauten 150 Pf
DR 170 Freimarken: Schnitter; Wz. 1 Rauten 160 Pf

Do skeneru vložíme uvedené známky v libovolném pořadí a po naskenování a přechodu do grafického editoru dostaneme následující obrázek:
Jak již bylo popsáno dříve, tento obrázek lze kdykoliv vyvolat z menu příkazem Předchozí sken po stisku pravého tlačítka myši nad obrázkem. To se hodí při různých úpravách, které nechcete použít, takže můžete původní obrázek kdykoliv obnovit.
Pro dočasné uložení a obnovení libovolného obrázku jsou k dispozici ještě další funkce:
Tlačítko M+ uloží obrázek na disk
Tlačítko MR obnoví zobrazí obrázek uložený dříve tlačítkem M-.
V menu po stisku pravého tlačítka myši nad obrázkem je možností pro uložení a obnovení obrázku ještě více a to příkazy M+ a MR se stejnou funkcí jako tlačítka M+ a MR a navíc jsou k dispozici další analogické příkazy M1+, M1R, M2+, M2R, a M3+ , M3R.

Začneme úpravami první známky vlevo č. 170 (160 Pf). Tlačítkem Storno se vrátíme do hlavního okna programu. V seznamu vyznačíme levým tlačítkem myši tuto známku a potom stiskneme tlačítko s modrou tužkou.
Po stisku Editor FILATELOP se otevře znovu naskenovaný obrázek a v něm orámujeme známku 160 Pf a stiskneme tlačítko Oříznout.
Po stisku tlačítka oříznout dostaneme:
Tlačítkem Otočení známku otočíme do správné polohy:
A po otočení dostaneme:

Nyní známku po vnějších okrajích orámujeme:
Protože v černém okolí známky mohou být skvrny od prachu, můžeme ještě provést následující kroky:
- pravé tlačítko myši a z menu příkaz Guma černá (nastaví černou barvu gumy);
- pravé tlačítko myši a z menu příkaz Gumovat vně (začerní oblast vně rámečku).

Dále přidáme z každé strany 1 mm přídavek.
Po stisku tlačítka +mm zvolíme velikost přídavku (v našem případě pro 1200 dpi to je 47 bodů)
Pokud se původně nastavená hodnota přídavku liší, provede se přídavek orámování ihned po změně, jinak stiskněte tlačítko Přídavek.

Po zadání přídavku a stisku tlačítka Oříznout dostaneme konečný obrázek s přidavkem 1 mm ze všech stran:
Známku můžeme takto uložit nebo ještě provést další úpravy tlačítkem Kontrast, jas..., zejména:
- zaostření;
- zesvětlení světlých oblastí.
V kombinaci s tlačítkem Odstín můžeme vzhled takto oskenované známky podstatně změnit, např. s následujícím výsledkem:

Poznámka: Funkce tlačítka Odstín je trochu komplikovaná a bude jí věnován zvláštní popis. Pouze touto funkcí lze dosáhnout výše zobrazeného výsledku, který vybělí světlá místa bez porušení barevnosti a sytosti barev obrázku.

Ještě si ukážeme možné úpravy známky č. 166 (80 Pf)
Známka po oříznutí a otočení vypadá takto:

Na známce nahoře je vidět část nálepky (falce). Nálepku můžeme buď před skenováním odstranit nebo ji odstraníme graficky. Pro odstranění nálepky použijeme tlačítko Zoubk. (= zoubkování).
Funkce tohoto tlačítka slouží pro zjištění zoubkování známky. Je to poměrně komplikovaný nástroj, ale našemu účelu poslouží dobře. Naše známka má dle katalogu zoubkování K 14:14 1/4, tj. HZ 14:14 1/4. Horní a spodní strana tedy mají zoubkování 14.
Nastavíme tedy rozlišení 1200 dpi a vodorovné zoubkování 14 v panelu, který se zobrazí po stisku tlačítka Zoubk.

Zoubkování se zobrazí ve tvaru řady červených kroužků. Levým tlačítkem myši nad obrázkem zobrazte zoubkování přibližně v řádku perforace a posuňte jemně červenými šipkami. Můžete změnit i průměr kroužků, případně doladit vzdálenost kroužků údajem Korekce tak, aby kroužky zapadly do zoubkování, asi takto:
Tímto postupem se odstraní viditelné zbytky nálepky. Potom stiskněte tlačítko Návrat černá perforace. Pokud byste stiskli jen Návrat, zobrazení perforace by se do upravovaného obrázku nepřeneslo. Po mírném zaostření a zesvětlení světlých míst na obrázku dostaneme následující výsledek, ve kterém již nejsou viditelné zbytky nálepky:


Následující (přpravuje se)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Lukavský Pavel Lukavský Pavel | E-mail | 27. června 2010 v 18:22 | Reagovat

víte, kdysi jsem o podobném prográmku uvažoval .. Při tom hledání a bádáni jsem nenašel pro Widle nic lepšího než toto řešení (opravdu celosvětově špička)

Jenže, přešel jsem na linux a pod linuxy běhá podobných programů povícero, a ještě si jej človíček s trochou inteligence přetvoří k obrazu svému.. Naštěstí jsem pochopil, že ve sbírání jde o něco jiného, než prsit se a nít přehled kolik obrázků vlastním a kolik tisíc jsem do toho vrazil.. Nechávám se unášet filatelii..
Je však jasné, že obchodník, či člověk s podobnýn artiklem obchodující (Pohlednice, nálepky, bankovky touží mít ty svě miliony pod kontrolou)
Tak bude s programem naprosto spokojený - za těch pár korun - špica-

Jak řikám, jen jestli to není zbytečné?
Jinak perforace, to je jiná káva a zaslouží si širší rozměr...

Pokud by autor souhlasil, napsal bych o tomto programu nějaký článek.. S pozdravem Pavel Lukavský

2 WaclawS WaclawS | E-mail | 18. ledna 2017 v 8:46 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na oplatkovaz.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

3 Nathazvag Nathazvag | E-mail | 25. dubna 2017 v 6:22 | Reagovat

canadian viagra online
http://viagra-withoutdoctor.com - viagra without a doctor prescription
  uk suppliers of viagra
<a href="http://viagra-withoutdoctor.com">viagra without a doctor
</a> - what dosage viagra
viagra from canada cheap categories

4 Jominizbak Jominizbak | E-mail | 5. července 2017 v 19:13 | Reagovat

ed supplements
http://withoutdoctorprescription.net - viagra without a doctor prescription usa
  viagra gtgt the best known men39s pill ltlt buy now from $1 53 per
<a href="http://withoutdoctorprescription.net">viagra without prescription
</a> - viagra 20mg tablets jump to
what is the difference between man's viagra and women's viagra?

5 Szottskymn Szottskymn | E-mail | 23. ledna 2018 v 22:32 | Reagovat

viagra online sales
http://viagrawithoutdoctorpresc.net - viagra without a doctor prescription
  viagra 20mg coupons faq
<a href="http://viagrawithoutdoctorpresc.net">viagra no prescription
</a> - viagra eye wear
viagra 5mg canada new posts

6 Raymonzcof Raymonzcof | E-mail | 2. února 2018 v 5:46 | Reagovat

abrupt discontinuence of viagra
http://onlinebestpharm.com - viagra sale
  viagra generic canada show printable version
<a href="http://onlinebestpharm.com">viagra sale
</a> - online pharmacy viagra
acquisto viagra tadalafil italia

7 ThozasFrund ThozasFrund | E-mail | 29. března 2018 v 22:14 | Reagovat

viagra for daily use free trial select language
http://rxviagracan.com - viagra for sale
  viagra ou viagra
<a href="http://rxviagracan.com">viagra for sale for men
</a> - viagra super active tadalafil 20mg price in india store
viagra v viagra which is best for a firmer erection

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama